Căn bệnh Alzheimer thời thơ ấu ở trẻ là gì?

Bệnh Alzheimer thời thư từ (Childhood Alzheimer’s) là một tên gọi biểu đạt nhiều tình trạng thoái hóa ảnh hưởng tới trí tưởng và khả năng giao dịch của trẻ. Các tình trạng này thường dễ bị lầm lẫn với tự kỷ hay trầm cảm ở trẻ. Dưới đây là những thông tin mà bạn […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.